REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Postanowienia ogólne:
§ 1
Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.lifecareersystem.com , jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów. Sprzedającym jest Living Euphoria Ltd, spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX Company No. 09943018. Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: contact@livingeuporia.co.uk
§ 2
Za pośrednictwem serwisu internetowego www.lifecareersystem.com możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń online i coachingu.
§ 3
Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
§ 4
Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
Zasady korzystania z usług:
§ 5
Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Living Euphoria Ltd oświadczają, że nie będą ich nagrywać, re-produkować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobą nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. Living Euphoria Ltd zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
Ktokolwiek kto nagrywa lub udostępnia zawartość strony lifecareersystem.com zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na rzecz firmy Living Euphoria LTD wynoszącego 100 000 GBP (funtów brytyjskich).
§ 6
Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Living Euphoria Ltd oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
§ 7
Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Living Euphoria Ltd nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
§ 8
Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących
§ 9
Uczestnicy szkoleń i coachingów w Living Euphoria Ltd oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
§ 10
Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach Living Euphoria Ltd będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Living Euphoria Ltd.
§ 11
Living Euphoria Ltd może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
§ 12
Living Euphoria Ltd zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
§ 13
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, użytkownicy powinni dysponować:
 • Urządzeniem mającym dostęp do połączenia internetowego
 • Przeglądarką obsługującą pliki cookies
Zawarcie, rozwiązanie umowy i zwroty:
§ 14
Promocje organizowane przez Living Euphoria Ltd, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
§ 15
Umowa o świadczenie usług Living Euphoria Ltd może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/coaching za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Living Euphoria Ltd.
§ 16
Płatności za usługi Living Euphoria Ltd mogą być dokonywane w formie:
 • przelewu z konta bankowego
 • przelewu internetowego
 • płatności kartą kredytową lub debetową online
Postępowanie reklamacyjne:
§ 17
W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji lub skorzystania z 30-dniowej gwarancji zadowolenia.
§ 18
Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: contact@livingeuphoira.co.uk w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności.
§ 19
Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności.
§ 20
Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 30 dniowa gwarancja zadowolenia oznacza, że bez potrzeby podawania powodu uczestnik programu otrzyma zwrot płatności za kurs w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia i podania numeru konta bankowego
§ 21

Każda osoba wpłacająca opłatę rezerwacyjną w trakcie webinaru (szkolenia online) ma 90 dni kalendarzowych na przystąpienie do programu, na który się zapisała lub zgłoszenie chęci wycofania swojego uczestnictwa i zwrot opłaty rezerwacyjnej.

Po upływie 90 dni kalendarzowych przystąpienie do wybranego programu na warunkach promocyjnych nie jest już możliwe. Nie jest również możliwy zwrot wpłaty na poczet rezerwacji miejsca (opłaty rezerwacyjnej).

W celu zwrotu opłaty rezerwacyjnej należy napisać wiadomość e-mail na adres contact@livingeuphoria.co.uk załączając potwierdzenie wykonania transakcji w formacie .pdf w terminie nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych od daty wpłaty..

§ 22
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Living Euphoria Ltd. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
§ 22
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
§ 23
Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
§ 24
Strona internetowa lifecareersystem.com to prywatny blog poświęcony edukacji interpersonalnej i przedsiębiorczej.
Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: lifecareersystem.com  mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).
Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.
Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.
Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Brytyjskie.
§ 26
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka Living Euphoria Ltd. z siedzibą w Rotherham, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB, Company number 09943018 Anglia,  informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Living Euphoria Ltd.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Living Euphoria Ltd. z siedzibą w Rotherham, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB, Company number 09943018 Anglia, (dalej zwana „Spółką”)
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email contact@livingeuphoria.co.uk
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.)    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
d.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres: contact@livingeuphoira.co.uk.
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.