Regulamin Programu Partnerskiego lifecareersystem.com.

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem life&careersystem.com (zwanym dalej Programem) jest firma Living Euphoria Ltd z siedzibą w Londynie, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX  (zwana dalej Organizatorem). Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.

Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub innymi dokumentami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

Udział w Programie jest dobrowolny i płatny. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie woli Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

§ 2. IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować produkty objęte Programem Partnerskim celem zwiększenia sprzedaży tych produktów.

Z tytułu aktywnego udziału w Programie, tj. poprzez zwiększenie sprzedaży produktów objętych programem partnerskim, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony w formie pisemnej z Organizatorem, a szczegółowe zasady związane z naliczaniem prowizji z danych tytułów określa plan marketingowy. Zmiany te będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści planu marketingowego na łamach Serwisu.

Idea Programu zakłada długookresowe naliczanie prowizji Partnerom z tytułu aktywności poleconych przez nich klientów firmy Living Euphoria Ltd objawiającej się dokonywaniem w Serwisie zakupów, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Partnerów.

§ 3. NABYCIE STATUSU PARTNERA 

Partnerem w ramach Programu może być każdy wydawca serwisu internetowego zainteresowany rozpowszechnianiem we własnym serwisie internetowym reklam pochodzących od lifecareersystem.com  W szczególności Partnerem może być:

1) każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie (spółka prawa handlowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

2) każda pełnoletnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, jednak zainteresowana zarobkową dzierżawą powierzchni reklamowej na własnym serwisie internetowym.

2. W szczególnych przypadkach Partner, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może zawrzeć umowę dzierżawy w odniesieniu do serwisu internetowego Partnera utworzonego w subdomenie przydzielonej w domenie internetowej należącej do Living Euphoria Ltd.

Warunkiem podjęcia współpracy w ramach Programu jest

1) dokonanie prawidłowej rejestracji Partnera,

2) dokonanie przez Living Euphoria Ltd weryfikacji Partnera,

3) zawarcie umowy dzierżawy powierzchni reklamowej oraz umowy NDA,

4) aktywacja konta Partnera przez Living Euphoria Ltd

2. Z chwilą aktywacji konta Partnera zawarta zostaje umowa dzierżawy powierzchni reklamowej w serwisie internetowym Partnera.

§ 4. REJESTRACJA PARTNERA  

1. Rejestracja Partnera następuje za pomocą formularza internetowego udostępnionego na stronie http://lifecareersystem.com/affiliate-dashboard/. Podczas wypełniania formularza Partner wybiera rodzaj konta, tj.:

1) „konto firma polska” – w przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski,

2) „konto firma zagraniczna’ – w przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą poza terenem Polski,

3) „konto osoba prywatna” – w przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

2. W celu dokonania rejestracji Partner podaje:

  1. imię i nazwisko

2) adres email

3) adres email do wypłaty – w celu kontaktu w sprawie wypłaty środków w późniejszym czasie

3. W celu otrzymania wypłaty Partner nie będący przedsiębiorcą podaje:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) PESEL

4) adres poczty elektronicznej,

4. W celu otrzymania wypłaty Partner będący przedsiębiorcą podaje:

1) imię i nazwisko lub firmę,

2) siedzibę, adres,

3) numer NIP

4) adres poczty elektronicznej,

5. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez lifecareersystem.com podanych danych osobowych w celu organizacji i świadczenia usług w programie, a także w celach marketingowych Living Euphoria Ltd. Dane Partnera podane w celu dokonania rejestracji odpowiednio dla przedsiębiorców oraz osób nie będących przedsiębiorcą będą przez  Living Euphoria Ltd przetwarzane przez okres jednego roku od daty rozwiązania umowy, m.in. w celu prawidłowego rozliczenia usługi oraz weryfikacji ewentualnie kolejnych rejestracji.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: http://lifecareersystem.com/affiliate-dashboard/ oraz podpisanie umowy NDA wysłanej za pośrednictwem maila: fortunestrategy@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera, Umowa NDA powinny być wypełnione zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nich zawartych, każdy Partner zobowiązuje się poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany istotnych danych uniemożliwiających wypłatę środków Partnerowi, Organizator może wstrzymać się z wydaniem takiemu Partnerowi korzyści wynikających z Programu, do czasu spełniania przez niego niniejszego wymogu.

Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem, które umożliwią prawidłową realizację umowy Programu Partnerskiego.

Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora informacji to stwierdzającej za pośrednictwem wiadomości email wysłanej z maila:fortunestrategy@gmail.com.

Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera.

Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyjęcia na Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem.

Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.

Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem). 

11.Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem. 

§ 5. ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE 

Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.

Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.

Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu na różne sposoby, jednakże w taki sposób, by nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:

nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);

nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;

nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;

Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których, Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów.

Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w baner, może być więcej niż jedna, przy czym Partner zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić baner reklamowy.

Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:

a. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie);

uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;

rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej baner reklamowy do użytkowników Internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);

podszywania się pod strony sprzedażowe we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania produktów objętych programem partnerskim;

uruchamiania stron produktów objętych programem partnerskim automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit);

umieszczania stron produktów objętych programem partnerskim w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie rowinskabusinesscoaching.com.

Przekierowanie na strony produktów objętych programem partnerskim powinno być świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. 'Cookie’ może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie – w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie’).

Partner otrzymuje prowizję bezpośrednią wtedy, gdy w chwili zakupu w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie’ tego Partnera.

Klient jest przypisywany na stałe danemu Partnerowi wtedy, gdy w momencie dokonania pierwszego zakupu w Serwisie 'cookie’ tego Partnera jest zapisane w systemie informatycznym klienta. Klient raz przypisany na stałe jednemu Partnerowi nie może być przypisany na stałe innemu. Jeśli klient jest przypisany na stałe jednemu Partnerowi, nie wyklucza to zapisywania plików 'cookie’ innych Partnerów w systemie informatycznym tego klienta.

11.Serwis zobowiązuje się do podawania hiperłącza Partnera, do którego przypisany jest na stałe dany klient, w każdej elektronicznej korespondencji marketingowej skierowanej do tego klienta (przede wszystkim w wiadomościach e-mail promujących produkty Serwisu). 

12. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co 

dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies’ w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie. 

13. Prowizja Partnera może zostać wycofana w przypadku, gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z prawa do zwrotu zakupionego towar. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami. 

§ 6. UMOWA

1.Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej zawarta jest na czas nieokreślony.

2.Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.

3. Living Euphoria Ltd może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w szczególności gdy:

1) jeśli Partner zmieni rodzaj, treść bądź charakter serwisu internetowego bez powiadomienia o tym Living Euphoria Ltd lub jeśli Living Euphoria Ltd nie zaakceptuje zmian w serwisie www będącym przedmiotem działania Partnera,

2) jeśli Living Euphoria Ltd poweźmie informację o jakiejkolwiek bezprawnej działalności Partnera prowadzonej za pomocą serwisu internetowego, w szczególności: rozpowszechniania bezprawnych treści bądź złośliwego kodu,

3) jeśli Partner istotnie naruszy postanowienia zawartej umowy,

4) jeśli Partner będzie podejmował działania zmierzające do bezpodstawnego osiągnięcia wynagrodzenia, w szczególności jeśli będzie podejmował działania zmierzające do generowania sztucznego ruchu oraz składania fałszywych wniosków produktowych w serwisie

bądź używał narzędzi, skryptów i podobnych funkcjonalności zmierzających do tego samego celu.

5) jeśli Partner będzie świadczył w serwisie internetowym inne usługi reklamowe w sposób niezgodny z przepisami prawa,

4. Living Euphoria Ltd rozwiązuje umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli Partner dokonał samodzielnego usunięcia konta poprzez kliknięcie stosownego przycisku w panelu Partnera.

5. Po rozwiązaniu umowy Partner zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia z serwisu internetowego wszelkich danych, w szczególności form reklamowych oraz oznaczeń towarów, rozpowszechnionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 7. WYPŁACANIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

1. Tytułem dzierżawy powierzchni reklamowej Living Euphoria Ltd zapłaci Partnerowi wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego w wysokości zgodnej z ogólno-dostępnym planem marketingowym widocznym w panelu Partnera po zalogowaniu.

3. Living Euphoria Ltd wypłaca Partnerowi należny czynsz dzierżawny co miesiąc, pod warunkiem, że jego wysokość osiągnęła wartość co najmniej 50,00 GBP (słownie: pięćdziesiąt) GBP. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym wysokość należnego czynszu nie osiągnęła wartości 50,00 GBP, wynagrodzenie za dany miesiąc sumowane jest z wynagrodzeniem za kolejne miesiące, aż do osiągnięcia tej wartości. Ust. 3 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Partner będący użytkownikiem konta firmowego wystawia fakturę na kwotę należnego mu wynagrodzenia, pod warunkiem, iż należne wynagrodzenie osiągnęło wartość 50,00 GBP netto. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności inny, niż 14 dni oraz na inny sposób płatności, niż przelew na konto bankowe. Faktura powinna być przesłana w formacie PDF na adres contact@livingeuphoria.co.uk.

5. Partner będący użytkownikiem konta zwykłego wystawia rachunek na kwotę należnego mu wynagrodzenia, pod warunkiem, iż należne wynagrodzenie osiągnęło wartość 50,00 GBP brutto. Partner będący użytkownikiem konta zwykłego może wystawić maksymalnie jeden rachunek w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

6. Wypłaty dla osób fizycznych będą realizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego rachunku na adres: contact@livingeuphoria.co.uk

7. Obliczone i wypłacone wynagrodzenie stanowi całość należności Partnera tytułem czynszu dzierżawnego za dzierżawę powierzchni reklamowej, a także całość wynagrodzenia tytułem jakichkolwiek czynności podjętych przez Partnera w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.

8. Osoby fizyczne zobowiązane są samodzielnie obliczać i odprowadzać podatek dochodowy od dochodów osiągniętych z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA 

Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.

Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, a noszących znamiona popełnienia czynu zabronionego, zawsze powoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, jeśli korzyści te uzyskane zostały w wyniku popełnienia przez Partnera czyny zabronionego, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych

W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, do czego Partner jest upoważniony w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty zgromadzonych środków na podstawie stosownych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż przyznano prowizję, iż Partner działał w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, polskim lub międzynarodowym, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały one naliczone w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem.

Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu po uprzednim umieszczeniu informacji na stronie Programu oraz po wysłaniu takiej informacji poprzez pocztę elektroniczną. Nie zwalnia to Organizatora od wypłacenia Partnerom zgromadzonych środków.

W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił.

Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.

Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione w formie pisemnej między stronami w danym przypadku.

9. Zawarcie umowy oznacza przystąpienie Partnera do Programu na warunkach określonych Regulaminem.

10. Living Euphoria Ltd może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmianę zasad funkcjonowania Programu. Zmiana następuje poprzez skierowanie do Partnera informacji o treści zmian i wchodzi w życie z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia od dnia poinformowania Partnera o planowanych zmianach, chyba że Partner w tym okresie złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego o dzierżawie praw.

12. Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Living Euphoria Ltd w Wielkiej Brytanii.